Terug naar CIN-Meldingen

2022

juni

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat, Rotterdam. Tijdens een ronde hebben medewerkers een bloemkoollucht waargenomen. Bij verder onderzoek is er een lekkage waargenomen in de leidingsbrug op 3 meter hoogte. Hierbij is ongeveer 200 ml Natrium Methyl Mercaptide vrijgekomen. Vermoedelijk zit er een klein gaatje in de leiding. Dit is zo snel mogelijk de leiding doorgeblazen naar productie, waarna de leiding op onderdruk is gezet. Hierdoor is de lekkage gestopt. Er is grit gestrooid op de lekkage en dit is vervolgens in een ADR-drum geschept. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Wilmar Oleochemicals B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. Tijdens een ronde over het terrein heeft een medewerker gezien dat er circa 2 liter gestold product in vlokken rond de steiger drijft. Men heeft nog geen idee waar dit vandaan komt, maar weet wel dat er ook product aan het schip zit. Hoewel de effecten zich lijken te beperken tot het oppervlaktewater, gaat de achterwacht van het milieupiket ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat, Rotterdam. Door een storing aan een elektrische verdeelinrichting is de elektrische apparatuur op twee fabrieksunits uitgevallen. Door de storing wordt er circa 75 ton H2S en SO2 via de fakkel verbrand. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg 131, Europoort, Rotterdam. Bij een opgeefwagen van een combimachine is op het keerpunt van een (kolen)transportband brand ontstaan. Tijdens de melding is de brand al redelijk onder controle en zijn er geen zichtbare vlammen meer. Er is nog wel aardig wat rookontwikkeling.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Ertsoverslagbedrijf, Europoort Markweg 131, Rotterdam. Bij een opgeefwagen van een combimachine is op het keerpunt van een (kolen)transportband brand ontstaan. Tijdens de melding is de brand al redelijk onder controle en zijn er geen zichtbare vlammen meer. Er is nog wel aardig wat rookontwikkeling. De wind staat richting Hoek van Holland.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Rotterdam. Om 10:45 uur is op een elektrische afsluiter een smeulende aansluitkast geweest. Daarna is er door afkoeling van een afsluiter op een afdichting een klein brandje geweest van Nafta. Dit deed zich om 12:15 uur voor. Blussing heeft plaatsgevonden door het gebruik van stoom-speren. De reactor is verder drukvrij en productvrij achtergelaten en er is nu geen sprake meer van brand. Het bedrijf doet onderzoek naar het euvel en gaat niet eerder opstarten voor dit is opgelost. Omdat er geen sprake is van een actuele brand, of openstaande vragen ten aanzien van het proces, gaat Milieupiket geen onderzoek doen ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Yara Vlaardingen, Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Het voorval betreft een verspreiding van stoffen over land. Tijdens een verlading is er ca. 100 liter Salpeterzuur 38% (UN2031, ADR klasse 8) vrijgekomen. De oorzaak betreft een overloper van een tankwagen. Er is een afzetting gerealiseerd en er zijn absorptiemiddelen ingezet. De tankwagen wordt op essentiële onderdelen gespoeld en e.e.a. wordt met absorptiemateriaal opgevangen/afgevoerd. De riolering is geblokt en wordt door bedrijf gereinigd. Milieupiket van de DCMR gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lucite International Holland BV, Merseyweg 16, Botlek Rotterdam. Om 17:18 uur heeft het bedrijf Lucite in Botlek-Rotterdam de melding 'Verspreiding van stoffen door de lucht' gedaan. Bij het vullen van het proces is een breekplaat gesprongen van een reactor (Autoclaaf 1). Tezamen met methylmethacrylaat en ethylacrylaat wordt er batchgewijs ongeveer 3 liter propyl mercaptaan toegevoegd aan het proces, die met name door zijn lage geurdrempel veel overlast kan veroorzaken. Milieupiket gaat ter plaatse constateren of er sprake is van geurhinder in Geervliet en Heenvliet op basis van een veranderende windrichting tussen noordnoordoost en noordnoordwest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Merseyweg 10, Botlek, Rotterdam. Broei / kortsluiting in schakelkast is. De schakel kast is spanningsloos gezet. dit geeft geen verdere gevolgen voor het proces of milieu.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Invista B.V., Merseyweg 12, Botlek Rotterdam. In de controlekamer was sprake van rookontwikkeling. De brandweer is langsgeweest ter controle. Er is een monteur opgeroepen om ernaar te kijken. Het milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 12:38 werd gemeld dat er een waterstof brand was geweest op een flens van de Advanced Hydro Cracker. De Advanced Hydro Cracker was bezig met opstarten. De flens wordt gekoeld met een waterspui. De leiding waar de flens op zit moet van druk gelaten worden. De start druk van de leiding is 140 bar en tijdens het melden zat deze op 60 bar. Deze wordt afgelaten middels een fakkel. Assistentie van brandweer was niet nodig. Milieupiket, Brandweer en de Adviseur gevaarlijke stoffen zijn onderweg voor onderzoek en eventueel bereddering.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Team Terminal. In tankput 965 is een lekkage geweest van ongeveer 15 m3 stookolie. Deze lekkage heeft plaatsgevonden op een plaats waar een reparatie is geweest. Milieupiket heeft hier onderzoek naar gedaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Om 09:30 deed de Team Terminal een bedrijfsmelding van een lekkage UN1267 Crude Oil. Deze is rond 07:30 ontdekt tijdens een ronde. Vermoedelijk is er een lekkage ontstaan op een oude lasnaad (reparatie) van een leiding waarbij ongeveer 10 m3 Crude Oil is vrijgekomen in de tankput. De leiding is verder ingeblokt en de lekkage is gestopt. Op verzoek van DCMR is er gevraagd om een CIN-melding te doen. Daarop heeft DCMR eerst alle betrokken diensten nog apart geïnformeerd. Om 10:11 kwam de CIN-melding alsnog als een Z3. Milieupiket is er ter plaatse geweest voor onderzoek. Twee vacuümwagens zijn ingezet voor de opruiming. Firma Sweco wordt ingezet om een bodemanalyse te doen en eventueel sanering. Mogelijk is het nog nodig om het leidingwerk op een later tijdstip open te maken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Nobian Chemicals, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In een laboratorium is een koeler warm geworden en gaan roken. Het personeel heeft de stekker uit het stopcontact gehaald en de koeler gekoeld met een CO2-blusser. Het milieupiket heeft geen onderzoek gedaan.    
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), ADM Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. In een open gemaakte installatie, welke is gevuld met sojameel, is broei ontstaan. De firma heeft de installatie voor zover als mogelijk leeg gehaald. Naar schatting is er 1,5 m3 broeiend sojameel achtergebleven in de installatie. Milieupiket ging ter plaatse voor onderzoek naar het voorval,
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Even na de ontdekking van broei op terrein 8, werd er ook broei ontdekt op terrein 7, doordat rook en stank werd waargenomen. Ook hier werd getracht de broei te stoppen door het verdichten van de kolenhoop. Milieupiket doet ook naar deze broei-melding geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er is op terrein 8 wat rook gezien en stank geroken. Dit wordt veroorzaakt door lokale broei in een kolenhoop. Deze hoop wordt 'gedicht' om zuurstof te verdrijven en hiermee de broei te stoppen. Er zijn (nog) geen klachten uit de omgeving. Vanwege de geringe omvang doet Milieupiket geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek, Rotterdam. Tijdens een start-up is bij een compressor een kleine smeeroliebrand geweest. De brand is door eigen medewerkers geblust. Ze hebben de start-up onderbroken om de oorzaak te zoeken. Omdat het verder geen gevolgen heeft zal het milieupiket hier geen onderzoek naar doen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), C.RO Ports Nederland, Merseyweg 70, Botlek Rotterdam. Op een schip is een tankcontainer lek geraakt door onbekende reden. Hierdoor is er 3 liter van een onbekend product gelekt in het schip. Een externe partij heeft het schip schoongemaakt en het milieupiket is ter plaatse gegaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Op de zuurplant is bij het weghalen van het isolatiemateriaal een kleine brand ontstaan. Dit is geblust met een emmer water. Er zijn geen gevolgen voor het productieproces. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij sloopwerkzaamheden aan de compressorruimte van de PVC-fabriek zijn er door slijpen vonken op de isolatie terechtgekomen. Het milieupiket heeft dit niet onderzocht, omdat er geen verdere milieugevolgen waren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam . Een bodemklep van het niagara filter van lijn 5 is open gestuurd, waardoor plantaardige palmolie onder de installatie is opgevangen in een lekbak. De lekbak is overgelopen en het product is in het hemelwaterriool terechtgekomen. Hierdoor is onder de installatie 5 ton palmolie in een lekbak opgevangen. Circa 100 liter is buiten de lekbak terechtgekomen. De klep is na het ontdekken van de lekkage direct dicht gestuurd. Er vindt geen lekkage meer plaats. Er is geen palmolie op het oppervlaktewater terechtgekomen. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend en zal nader door milieupiket onderzocht worden.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Bij de Fase 1, pomp 4 is er nog door onbekende oorzaak een gat ontstaan in een leiding. Hierdoor is er +/- 50 m3 UN3295 Koolwaterstoffen (gascondensaat) in het leidingtrace en in de tankput gelopen. De lekkage is gestopt, is contained en ligt op een vloeistofdichte ondergrond. Het product is niet in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het product is wel goed te ruiken; mogelijk ook buiten de inrichting. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Tijdens hevige regenval is er, via de steiger, diesel vanuit een aftappunt op het oppervlaktewater terecht gekomen. In de steiger (beton) zijn dillitatievoegen (uitzettingsvoegen) aanwezig, waardoor regenwater vermengd met diesel uit lekbakken vrij het water in kon lopen. De lekbakken zijn direct leeggemaakt door het bedrijf. Het voorval werd een uur na ontdekken gemeld en het Havenbedrijf was al ter plaatse. Omdat er verder geen bedrijfsprocessen zijn verstoord en er geen lekkages plaatsvinden is het milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Bij het testen van het bewegingsmechanisme van een laadarm (mechanisme voor het laden van een schip) aan steiger 102 is de kop van de laadarm in het oppervlaktewater terechtgekomen. Hierdoor is er een onbekende hoeveelheid crude in het water terechtgekomen. Het betreft alleen de hoeveelheid crude die in de laadarm zat. Het Havenbedrijf is ter plaatse en het milieupiket is onderweg om onderzoek te doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Chemie, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het ABC-terrein heeft een compressor gebrand. Het betreft een losse compressor die geen onderdeel uitmaakt van een fabriek/proces. Er is sprake van een onderhoudsstop. Door de rookontwikkeling is de RWH-fabriek ontruimd. Er zijn geen gevolgen buiten het bedrijfsterrein. Er staat niets in de buurt dat door de stralingswarmte gevaar kan lopen. Met de eigen bedrijfsbrandweer wordt de brand geblust. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet duidelijk en wordt onderzocht.