Terug naar CIN-Meldingen

2022

augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Uniper RoCa, Capelseweg 400, Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden in het ketelhuis zijn enkele vonken op een stuk plastic terechtgekomen. Dit is gaan smeulen. Het is direct geblust door eigen personeel.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shin-Etsu PVC, Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. Om 08:00 uur is een lekkage aan koeler PT-306 geconstateerd, hierdoor loopt koelwater met isopropylbenzeen naar het oppervlaktewater (Chemiehaven). De trigger was dat er een niveaudaling van kolom AS-302 werd gezien. Door de lekkage is minimaal 3 kuub vrijgekomen. Het systeem is drukloos gemaakt. Een beredderingsbedrijf is ter plaatse voor het indammen van de spill op het water. De oorzaak is nog onbekend. Of er nog uitstroom plaatsvindt is ook niet bekend. Gevaarzetting is ook niet geheel duidelijk. Er is met het bedrijf afgesproken dat er een vervolgmelding wordt gedaan in het geval van opschaling. Milieupiket is ter plaatse bij het bedrijf voor nader onderzoek. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf ter plaatse. De toezichthouder van het bedrijf is op de hoogte gebracht wat deze casus betreft.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Huntsman Holland B.V., Merseyweg 10, Botlek Rotterdam. In de downstreamfabriek heeft een pomp vlamgevat, vermoedelijk door het ontbranden van restproduct polyo0l. De pomp was in onderhoud en stond los van het bedrijfsproces.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Neele-Vat Maasvlakte B.V., Sontstraat 8, Maasvlakte Rotterdam. In de opslag loods is met een vork heftruck een IBC met UN3265 bijtende vloeistof lek gestoken. Naar schatting is er circa 600 liter product vrijgekomen. Milieupiket doet onderzoek naar het voorval. De G3-melding is overigens omgezet naar een Z3-melding
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN melding (Z1), Climax Molybdenum, Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. De mainblower was kortstondig uitgevallen waarbij gedurende 5 minuten SO2 is vrijgekomen met een hoeveelheid van 5-10 kg per minuut.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Om 7:47 is een melding gekomen van broei in partij 547 op terrein 3. Om 7:55 uur is een melding binnen gekomen van broei in de partijen 707 op terrein 6 en 760 op terrein 7. Bij alle partijen wordt de broei bestreden door het verdichten van de partij met een trilplaat. Onbekend is nog hoe groot de partijen zijn. Bij de melding om 7:55 uur gaf de melder aan dat er stankoverlast ervaren werd. Mogelijk kan dit ook overlast buiten de inrichting veroorzaken. Milieupiket doet onderzoek naar de hoeveelheid kolen en de overlast op en buiten het terrein.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. Op het terrein van Ducor is langs een weg één lantaarnpaal in brand geraakt. Deze is inmiddels geblust. Oorzaak van de brand is onbekend. Andere lantaarnpalen functioneren gewoon.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam Melding inzake een ventilator die om 13.40 uur vlam heeft gevat. De ventilator was met andere ventilatoren geplaatst in de Harding installatie, op de 1e verdieping, om de vaten te koelen voor werkzaamheden die voor morgen gepland waren. De installatie was daarom buiten bedrijf. De brand is direct geblust, er was geen product bij betrokken. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN melding (B1) Damen Shiprepair Rotterdam B.V., Admiraal De Ruyterstraat 24, Schiedam Brand aan het dek van het schip de Happy Rover. Het schip ligt in een droogdok. Omstreeks 03:24 uur werd er opgeschaald naar GRIP 1. Milieupiket stelt onderzoek in naar de brand.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Bij het tappen van een monster uit de ontzwavelingsunit (R 7001-2) zijn er kortstondig vonkjes waargenomen, waarschijnlijk onder invloed van pyrofoor materiaal. Dit had verder geen gevolgen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN Melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij de powerformer is bij een productleiding waar nafta en waterstof doorheen gaan een kleine lekkage ontstaan bij de bonnet van een afsluiter (RCV511). De geringe lekkage is ontbrand, waarop er direct stoom op de betreffende afsluiter is gezet.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN Melding (B1) Viterra Botlek B.V, in Rotterdam Botlek. Eerder deze morgen is er een lekkage geweest in de pijpenbrug op naar schatting acht meter hoogte. Tijdens de reparatie werkzaamheden is er broei/brand ontstaan. In de leiding was een product aanwezig, arcotern, dit is een thermische olie met een hoog vlampunt. Piket is hier voor niet geactiveerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 5:30 uur deze ochtend werden er rookverschijnselen waargenomen in de afdeling RHP, unit 3600 bij een elektromotor. Er is direct overgeschakeld op een andere elektromotor, waarna de rookverschijnselen stopten. Er zijn geen procesverstoringen. Omdat de melding pas uren na het voorval is gedaan en de beperkte aard van de gevolgen doet milieupiket geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is brand geweest in de asbak van het rookruimte. De brand is geblust met eigen middelen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Koole Tankstorage Minerals, Petroleumweg 30, Vondelingenplaat, Rotterdam. In een schaftkeet is in de loop van de nacht een tosti-ijzer gaan smeulen. Hierdoor was er kort sprake van rookontwikkeling in de portocabin. De stroom is afgeschakeld en het tosti-ijzer is uit de portocabin verwijderd. Er wordt geen onderzoek gedaan door milieupiket.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Vopak Terminal TTR, Torontostraat 19, Botlek, Rotterdam. Bij het beladen van een wagon met fenol is de laadarm plotseling uit de wagon geschoten. Toen de operator dat zag heeft hij direct de noodstop ingedrukt om verdere uitstroom van fenol te voorkomen. Naar schatting is er 1400 liter fenol weggelopen naar de opvangbak bij de belading. Het product zal worden opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Vopak Terminal Europoort, Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Er is kortstondig 1m² gras ontbrand bij een tankdijk nabij tank 1201. De brand kon direct met eigen middelen worden geblust. De oorzaak is onbekend.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4), Spooremplacement Maasvlakte West Slag, Hinderplaat 51, Maasvlakte, Rotterdam. Aan een zijde van een tankwagon is een druppellekkage van ammoniak (watervrij) ontdekt. Omdat de vaste toezichthouder van deze inrichting op het emplacement aanwezig was heeft milieupiket geen onderzoek verricht. Na onderzoek op het terrein werd ook duidelijk dat het ging om condens (waterdamp) op de wagon en geen ammoniak.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Damen Shiprepair, Admiraal De Ruyterstraat 24, Schiedam. Een op diesel rijdende vorkheftruck is oververhit geraak en heeft vlam gevat. De chauffeur heeft het vuurtje zelf gedoofd. De heftruck was op het moment van het incident leeg. Er zijn verder geen stoffen bij betrokken. Milieupiket is niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is mogelijk 15 ton zoutzuur (18-36%) weggelekt uit T4002, van Hexion Westlake. Het gaat om een 1,5 km lange leiding naar Air Liquide, waarin lekkage is opgetreden. In de leiding is 15 ton van de stof aanwezig. Dat wil niet zeggen dat dit ook allemaal is weggelekt. Er is bereddering (vacuümwagens) onderweg en er worden zandzakken geplaatst om verdere uitstroom naar buiten het tracé te voorkomen. Het betreft zoutzuur voor de installatie van Evides. Voor zover nu begrepen wordt de stof met vrachtwagens aangevoerd. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2), Rubis Terminal B.V., Welplaatweg 26, Botlek Rotterdam. Tijdens het bunkeren van het zeeschip Valentine door een bunkerschip zijn de tanks op het achterdak overgelopen. Hierbij is ongeveer 1000 liter stookolie in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bunkeren is gestopt en er zijn pluggen geplaatst. Het Havenbedrijf en de politie zijn ter plaatse gegaan. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Koole Tankstorage Botlek B.V., Oude Maasweg 6, Botlek Rotterdam. Er is een lekkage ontstaan bij een ontluchtingskraan van een mixer bij tank 916. Doordat deze per abuis geopend is blijven staan is er naar schatting maximaal 200 liter crude (UN 1267) in de tankput gelopen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Er is sprake van een butaanlekkage aan een leiding van pomp G2232. Doordat er een derde gaskop werd aangesproken is de noodstop ingekomen. Een deel van het proces is gestopt om de uitstroom te beperken. Er staan waterschermen opgesteld om het vrijgekomen product neer te slaan. Er wordt een plan gemaakt om de lekkage in te blokken en de druk te verlagen richting de fakkel. Er wordt nog berekend wat de inhoud van de kolom is waar het product nog in zit. De lekkage zit ter hoogte van het maaiveld. Milieupiket gaat het voorval onderzoeken.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Arkema B.V., Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het vulstation staat een lege tankcontainer die met stoom zou worden schoongemaakt. Hier heeft spotleak 1039 ingezeten. Door de druk van de stoom is de pakking van het mangatdeksel eruit geklapt. In (met name) dampvorm is THT (tetrahydrothiophen) en TBM (tertair buthylmercaptaan) vrijgekomen. Deze twee stoffen zijn stankstoffen die op grote afstand waargenomen kunnen worden en ruiken naar aardgas. Op dit moment zijn er geen klachten op de meldkamer binnengekomen. Milieupiket is onderweg om waarnemingen te doen en om een onderzoek bij het bedrijf te starten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Uniper Maasvlakte, Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam. Bij de ingang is een prullenbak bij de rokersvoorziening in brand gegaan. De brand is geblust met eigen middelen er is geen assistentie van de brandweer verzocht. Door milieupiket is er geen onderzoek ingesteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Exxonmobil Chemical ROP, Merwedeweg 21, Europoort Rotterdam. Er is een rookdetectie gealarmeerd in een substation (stroomvoorziening van een pomp). Bij controle is er geen rook gezien, maar werd er wel een schroeilucht geroken. Een relais bleek oververhit te zijn geraakt. Het relais is uitgeschakeld, waarna het probleem is verholpen. De functie van de pomp is overgenomen door een reservepomp, dus het heeft geen gevolgen voor de productie gehad. Het voorval is niet door het milieupiket onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), Emerald Kalama (binnenkort Lanxess B.V.), Montrealweg 15, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak heeft de brandblusdieselpomp brand gevat. Dit is ontdekt doordat er sprake was van een lage persdruk. Het bedrijf heeft de brand zelf geblust. Als gevolg van de brand heeft het bedrijf nu geen bluswater. Hiervoor wordt een plan gemaakt met de buurbedrijven. De meldkamer zal betrokken zijn bij het opstellen van dit plan. Het milieupiket gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Shell Nederland Chemie B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het beladen van een boot is de verpompingsleiding gaan lekken, vermoedelijk door corrosie. De verpomping is direct gestopt. Het vrijgekomen product betreft een eigen product van Shell (U318n (Caradol SP30-47)) en is terecht gekomen in het leidingtrace. In totaal is er 2 kuub vrijgekomen. De lekkage is ingeblokt en de leiding is schoongeblazen. Het vrijgekomen product is door middel van een vacuümwagen opgeruimd. Het voorval is niet door milieupiket onderzocht.