Terug naar CIN-Meldingen

2023

september

Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1), AVR-Afvalverwerking B.V., Professor Gerbrandyweg 10, Botlek Rotterdam. 21-9-2023 07:46 Bij de AVR is een grote brand gaande. De brand is ontstaan in de centrale en door beschadiging aan stroomkabels heeft de hele fabriek een black out. Hierbij zouden de meeste installatie-onderdelen vanzelf in een veilige modus moeten schakelen. Door een veranderende wind is het moeilijk om in de gaten te houden welk gebied last gaat hebben van de rook en / of stank. De komende uren wordt het mogelijk windstil in het gebied. Milieupiket is ter plaatse. De AVR levert stoom aan het naast gelegen bedrijf Tronox, deze liggen nu in stabiele toestand stil. Tronox heeft ook kort last gehad van de stroomuitval, maar deze zijn overgeschakeld naar een back-up systeem. Aan de bedrijven Cabot en Lanxess levert de AVR ook stoom. Lanxess kan met de eigen stoomketel aan de stoom behoeft van zichzelf en de Cabot voldoen. Het Milieupiket is ook ter plaatse aan het onderzoeken met de ander aanwezige instanties wat de gevolgen kunnen zijn voor stadswarmte net als de AVR langere tijd geen stoom kan leveren. Ondertussen is de 2e Milieupiketeur onderweg naar Vlaardingen voor onderzoek naar stankklachten welke mogelijk door de AVR veroorzaakt kunnen zijn. Door de brand ligt de afvalverwerking bij AVR voor langere tijd stil. Er moet worden nagedacht over de opslag van huishoudelijk afval in de provincie Zuid-Holland omdat in ieder geval het huisvuil van de gemeentes Rotterdam en 's-Gravenhage niet verwerkt kan worden. Het afval uit de bunkers bij AVR moet eruit worden gehaald en wordt voorlopig opgeslagen op het terrein van AVR. Om problemen met de opslag van afval in de steden bij overvolle vuilcontainers te voorkomen zal er op hoog niveau moeten worden geschakeld om de oplossing te vinden die de minste overlast geeft. Nadat de brandweer van de VRR de brand grotendeels had geblust is het incident overgedragen aan de AVR. Deze  had al een tankautospuit ter plaatse ingehuurd voor het nablussen, maar deze kreeg de brand na herontsteking niet onder controle. 21-9-2023 21:00 AVR Afvalverwerking heeft een nieuwe CIN-melding B1 gedaan. De brand is opnieuw tot ontsteking gekomen en vind plaats in de vuilbunker. Er vindt aanzienlijke rookontwikkeling plaats. Dit is merkbaar buiten het bedrijfsterrein en gaat naar de buurtbedrijven. Zowel Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de VRR als het milieupiket van DCMR zijn ter plaatse. Buurtbedrijven in het Botlek Midden- en Oost gebied kunnen stankhinder ondervinden en zijn hierover via het Deltalinqs netwerk geïnformeerd. Tijdens de vervolgmelding is nog niet meer bekend en is men nog op zoek naar de bron van de brandhaard. Inmiddels hebben twee bedrijven bij de meldkamer DCMR melding gemaakt van stankoverlast. Er is GRIP1 ingesteld door de VRR. Na enkele uren escaleert de brand en komt er zwarte rook uit het pand. Hoewel er nog geen klachten vanuit het bewoond gebied bij DCMR zijn binnengekomen, verwacht men wel effecten in de omgeving. Om 02.55 is GRIP2 is afgekondigd. Er zijn zorgen over langdurige problemen m.b.t. het afval en effecten op de omgeving. Doordat in de nacht de wind gedraaid is van noordwest naar zuidwest gaat de rookpluim precies tussen Vlaardingen en Maassluis door richting Haaglanden. De meldkamer DCMR heeft tot nu toe 16 klachten binnengekregen. Dit betrof 2 klachten uit Spijkenisse van gisteravond / nacht (met noordwesten wind) en vervolgens overdag 14 klachten (brandlucht en visueel rookpluim) uit Maasland, Rijswijk, Schipluiden, Delft, Den Hoorn en de Lier. De brand woedt nog steeds en zit in een kelder onder de ovens. Doordat men hier niet bij kan, is het onduidelijk wat er in precies de brand staat. Er is geen sprake van brand in de losbunkers waar het afval in opgeslagen ligt. Zie meer informatie over de brandbestrijding op Rijnmondveilig: https://www.rijnmondveilig.nl/incidenten/brand-professor-gerbrandyweg-botlek-rotterdam/ Daarnaast heeft de brand bij AVR gedurende de nacht een stroomdip op het elektriciteitsnet veroorzaakt bij een aantal bedrijven in het Botlek westgebied, waardoor deze gecontroleerd uit bedrijf moesten. Gedurende de dag is bij deze bedrijven een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt dat er geen grote gevolgen te verwachten zijn / hebben plaatsgevonden. Afgelopen uren is een aantal keer afgeschaald vanwege de blussing van verschillende ovens bij AVR: 22-09 ,14:30 uur Einde GRIP 2, CoPI blijft in stand 23-09, 02:30 uur Einde GRIP 1 23-09, 03:59 uur Schakelen terug naar middelbrand. Het openen en blussen van ovens 0,1,2 en 3 ging voorspoedig, en voor oven 6 is wat meer tijd nodig. Op moment van deze mededeling is er nog sprake van een middelbrand. Tijdens de laatste CoPI om 02:00 uur (23/9) is een PvA opgesteld ten behoeve van de overdracht van brandweer naar bedrijf, wanneer de brandweer vertrekt. Hierin is rekening gehouden met verschillende zaken zoals de beschikbaarheid van het terrein, monitoring, watervoorziening, asbest en het bluswater. Dat laatste punt wordt nog als knelpunt gezien wanneer de brandweer vertrekt. De havendienst borgt het bluswater wanneer de Brandweer vertrekt. Havendienst is met HEBO bezig om bluscapaciteit later te kunnen borgen. Milieupiket is om 03:00 uur ingerukt. In totaal zijn er sinds de tweede brand vanaf 21:54 uur (21/9) en nu, 00:08 uur (23/9), 23 geurklachten op de meldkamer binnen gekomen naar aanleiding van deze brand. De vaste toezichthouder van het bedrijf wordt vandaag benaderd om af te stemmen over het verdere verloop en het toezicht vanuit DCMR. Om 7:00 (23-9-2023) uur hebben wij van de brandweer begrepen dat de brand meester is. Er vindt geen rookontwikkeling meer plaats. Daarnaast is er geen sprake meer van stankoverlast. Inmiddels heeft de brandweer overgedragen naar het bedrijf en pakt inspectie van de DCMR de verdere vervolgacties op. De meldkamer DCMR heeft verder geen klachten meer binnengekregen, sinds het laatste bericht.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Tronox Pigments (Holland) B.V., Professor Gerbrandyweg 2, Botlek Rotterdam. Door een brand bij AVR heeft Tronox even geen stroom gekregen van AVR. Hierdoor is de fabriek getript en naar de veilige stand geschakeld. Hierbij is er naar schatting 1,5 m3 gasvormig chloor ontsnapt. Milieupiket heeft het voorval niet onderzocht. De verdere afhandeling is overgedragen aan de vaste inspecteur van het bedrijf.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij het verwijderen van een drum op een pier is naar schatting 3 liter stookolie in het water terecht gekomen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Truckparking Maasvlakte Plaza , Hormuzstraat 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij Truckparking Maasvlakte Plaza heeft een truck aan de rechtervoorzijde motorolie gelekt op twee vakken. Het betreft een olievlek van 3 bij 1 meter op het parkeervak. De hoeveelheid kon niet precies ingeschat worden, maar betreft niet meer dan de carterinhoud van de truck. Ecoloss is al benaderd om de olie op te ruimen. Milieupiket is niet ter plaatse geweest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Westlake Epoxy B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Na het ontstaan van een autobrand is deze door een medewerker geblust met een brandblusser. De bedrijfsbrandweer is ter plaatse geweest om te ondersteunen. Milieupiket gaat niet ter plaatse omdat het proces niet betrokken is geweest.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. 18-9-2023 08:25 Bij een fabriek op het terrein is vanmorgen rond 08:30 uur een lekkage van H2S geconstateerd. Lekkage zit op ca. 20 meter hoogte en kan niet ingeblokt worden. Er zijn geen meetkoppen afgegaan, lekkage vindt plaats op instrument. Vanmorgen is door het bedrijf besloten geen CIN-melding te doen. Door een verandering in de situatie is door het bedrijf besloten alsnog een CIN-melding te doen. Milieupiket gaat ter plaatse voor overleg met het bedrijf en de overheidsbrandweer.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Team Terminal BV, Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. 15-9-2023 13:25 Bij tank 902 is een lekkage van ruwe olie geconstateerd. Geschatte hoeveelheid is 150 liter. Lekkage is al gestopt door de pijp af te doppen. Olie ligt in de tankput. Vacuümwagens zijn opgeroepen om de olie op te ruimen. Ze denken dat er iets mis is met de tankbodem gaan daarom de tank leegpompen. Er zit nu nog 8000m3 in en het legen gaat 5 a 6 uur duren. Milieupiket is niet ingezet omdat de lekkage gering is, mocht de lekkage erger worden dan komt het in de tankput zoals ontworpen. Na het leegpompen is er geen milieugevaar meer.
Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer (B1) CIN-melding (B1) : Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 15-9-2023 05:20 Vanaf een bulkschip langs de kade van de EMO zijn er vlammen op een berg kolen gezien. Naar aanleiding daarvan is een melding gedaan met verzoek om assistentie van de brandweer. De brandweer heeft ter plaatse geen vlammen of broei waargenomen en gaat weer inzetbaar. Als er nog broei of vlammen worden gezien zal de EMO zelf de berg gaan verdichten om de broei uit de kolen te krijgen. Milieupiket gaat niet ter plaatse
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1): Ducor Petrochemicals B.V., Merseyweg 24, Botlek Rotterdam. 13-9-2023 00:26 Tijdens een lossing van vloeibaar propyleen van de binnenvaart tanker Slot York op steiger 2 is de losarm door nog onbekende reden losgeschoten. Hierdoor is er een behoorlijke gasvormige wolk vrijgekomen. Alles wat in de losarm zat vrijgekomen. Het is onbekend om hoeveel product het gaat. Er is geen product in oppervlaktewater gekomen. Wel is de gaswolk over de binnenvaart tanker Slot York heen getrokken, maar kwam niet verder dan het schip zelf. Er lag en voer verder geen ander schip in de buurt. De lekkage is direct gestopt door de lossing te stoppen. Personeel is geëvacueerd naar het terrein van Ducor. Er zijn verder (gelukkig) geen slachtoffers. Milieupiket stelt een nader onderzoek in. Daarnaast komt ook een RPA vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam ter plaatse. Update: Er is 800 liter propyleen vrijgekomen. De breekkoppeling van de losarm is door nog onbekende reden geactiveerd. Dit moet normaliter handmatig gedaan worden door de schipper of het bedrijf zelf. Daarnaast stond een afsluiter van de losarm, die dicht hoort te staan, een klein beetje open. Hierdoor heeft deze doorgelaten en is de gaswolk ontstaan. Er heeft eerder deze week onderhoud plaatsgevonden aan deze losarm en is deze mogelijk niet correct in bedrijf genomen. Bedrijf gaat beide zaken nader onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. Lossing gaat niet verder voordat duidelijk is wat er is gebeurd. De bevindingen worden overgedragen aan de vaste inspecteur voor verdere opvolging.  
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 11:14  Er vindt een reactie plaats in een IBC gevuld met Acrylamide 50%, hierdoor warmt de IBC op. De brandweer is de IBC aan het koelen met handstralen. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval. Update 13.40 uur Er werd geconstateerd dat er 2 verpakkingen van 1000 L aan het opwarmen waren. Tijdens het incident is er 1 IBC defect geraakt, het hierbij vrijgekomen product is via het rioolsysteem naar de bedrijfseigen waterzuivering gespoeld, welke het product zal verwerken. Omdat de batch van het product in totaal uit 5 verpakkingen bestond is besloten om deze verpakkingen op een veilige locatie te plaatsen waar ze worden gekoeld met water.
Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (CIN Z4) CIN-melding (Z4). : Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek, Botlekweg 175, Botlek Rotterdam. 11-9-2023 09:01 Door onbekende oorzaak is er een glaasje van een hand brandmelder beschadigd geraakt hierdoor is het brand en het ontruimingsalarm van het bedrijf onterecht geactiveerd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (z3). : ProRail B.V. (emplacement Waalhaven - Zuid), Albert Plesmanweg 120, Rotterdam. 9-9-2023 15:10 . Op spoor 345 staat vanaf 15:10 uur een wagon (nr bekend) met aardoliedestillaten (UN1268) te sissen en te dampen. De treinen rondom het spoor zijn stil gezet, de bestrijdingsdienst van Prorail en de brandweer gaan ter plaatse. Milieupiket gaat, gezien de aard van de melding en de overige uitrukken afgelopen etmaal, niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (z2). Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. 8-9-2023 17:35. Tijdens het beladen van een binnenvaartschip is er een tank aan boord van het schip overlopen hierdoor is er ruwe raapolie in het oppervlakte water terecht gekomen. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek naar het voorval.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 14:05 In een asbak lag een stukje plastic dat is gaan smeulen. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen uit gemaakt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2): : Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. 7-9-2023 00:50 Bij een compressor is wat smeerolie gelekt en dit is gaan branden. De brand is geblust met stoom, de compressor is buiten bedrijf en dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Echter is er wel een verhoogde fakkel. Milieupiket zal een onderzoek doen waarom er een verhoogde fakkel is.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2). Koole Tankstorage Pernis B.V., Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. 6-9-2023: : Tijdens het laden van het schip Volharding 9 is er in totaal +/- 300 liter palmolie gelekt/overgelopen. Door menselijke fout is er tijdens het laden vergeten de volgende tank open te zetten. Hierdoor is +/- 200 liter op het dek gekomen en +/- 100 liter in het water. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek samen met het havenbedrijf. Milieupiket heeft het onderzoek afgerond. De Firma HEBO is ook ter plaatse voor de opruiming in het oppervlaktewater. Het schip de Shogun heeft de walinstallatie van Koole gebruikt om vervolgens te verpompen naar de Volharding 9. Tijdens het laden heeft de Volharding 9 de verkeerde tank (volle tank) opengezet, waardoor de tank is overgelopen. Hierdoor is er inderdaad +/- 300 liter gelekt.
CIN melding B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer CIN-melding (B1): APM Terminals Maasvlakte II B.V., Europaweg 910, Maasvlakte Rotterdam. 3-9-2023: Door een probleem met een sluiting tussen 2 containers zijn beide containers door de kraan omhoog gehesen. Boven de kade is de onderste container gevallen de container is hierbij op de kade terecht gekomen waarna deze is gaan roken. De container was beladen met diverse voertuigen. Door het voorval is tevens het oppervlakte water verontreinigd geraakt met vermoedelijk brandstof. Milieu piket gaat ter plaatse voor onderzoek. Milieupiket heeft op locatie onderzoek gedaan. De container heeft tijdens de val een andere container beschadigd. De container is blijven plakken en gevallen. De gevallen container was beladen met voertuigen. en de beschadigde container met voertuigonderdelen. Beide containers zijn naar de calamiteitenplaats gebracht
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2): Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. 3-9-2023: Tijdens het testen van een laadarm, is er een druppellekkage ontdekt onder het bluskanon op steiger 102. Hierdoor zijn er enkele druppels hydraulische olie in het water terecht gekomen. De lekkage was ten tijde van de melding reeds opgelost. In eerste instantie kwam de melding binnen als G1, maar is op advies teruggeschaald naar Z2. Het milieupiket doet naar dit voorval geen onderzoek.  De KRVE heeft oilbooms getrokken rondom de oliespot.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) : Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. 3-9-2023: Door een stankwaarneming op het terrein is geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke oorzaak een broei is op terrein 6 in een partij kolen van ca. 10.000 ton. Het bedrijf is de partij aan het verdichten om de broei te doen stoppen. Milieupiket gaat niet ter plaatse voor onderzoek.