juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Rotterdam. Om 10:45 uur is op een elektrische afsluiter een smeulende aansluitkast geweest. Daarna is er door afkoeling van een afsluiter op een afdichting een klein brandje geweest van Nafta. Dit deed zich om 12:15 uur voor. Blussing heeft plaatsgevonden door het gebruik van stoom-speren. De reactor is verder drukvrij en productvrij achtergelaten en er is nu geen sprake meer van brand. Het bedrijf doet onderzoek naar het euvel en gaat niet eerder opstarten voor dit is opgelost. Omdat er geen sprake is van een actuele brand, of openstaande vragen ten aanzien van het proces, gaat Milieupiket geen onderzoek doen ter plaatse.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Yara Vlaardingen, Zevenmanshaven Oost 67, Vlaardingen. Het voorval betreft een verspreiding van stoffen over land. Tijdens een verlading is er ca. 100 liter Salpeterzuur 38% (UN2031, ADR klasse 8) vrijgekomen. De oorzaak betreft een overloper van een tankwagen. Er is een afzetting gerealiseerd en er zijn absorptiemiddelen ingezet. De tankwagen wordt op essentiële onderdelen gespoeld en e.e.a. wordt met absorptiemateriaal opgevangen/afgevoerd. De riolering is geblokt en wordt door bedrijf gereinigd. Milieupiket van de DCMR gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lucite International Holland BV, Merseyweg 16, Botlek Rotterdam. Om 17:18 uur heeft het bedrijf Lucite in Botlek-Rotterdam de melding 'Verspreiding van stoffen door de lucht' gedaan. Bij het vullen van het proces is een breekplaat gesprongen van een reactor (Autoclaaf 1). Tezamen met methylmethacrylaat en ethylacrylaat wordt er batchgewijs ongeveer 3 liter propyl mercaptaan toegevoegd aan het proces, die met name door zijn lage geurdrempel veel overlast kan veroorzaken. Milieupiket gaat ter plaatse constateren of er sprake is van geurhinder in Geervliet en Heenvliet op basis van een veranderende windrichting tussen noordnoordoost en noordnoordwest.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Merseyweg 10, Botlek, Rotterdam. Broei / kortsluiting in schakelkast is. De schakel kast is spanningsloos gezet. dit geeft geen verdere gevolgen voor het proces of milieu.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Bedrijventerrein Merseyweg 5210 Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Prio 1 Bedrijventerrein Merseyweg 5210 Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Brand Buiten Industrie
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Om 12:38 werd gemeld dat er een waterstof brand was geweest op een flens van de Advanced Hydro Cracker. De Advanced Hydro Cracker was bezig met opstarten. De flens wordt gekoeld met een waterspui. De leiding waar de flens op zit moet van druk gelaten worden. De start druk van de leiding is 140 bar en tijdens het melden zat deze op 60 bar. Deze wordt afgelaten middels een fakkel. Assistentie van brandweer was niet nodig. Milieupiket, Brandweer en de Adviseur gevaarlijke stoffen zijn onderweg voor onderzoek en eventueel bereddering.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 0 Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Rijndwarsweg 3, Europoort Rotterdam. Om 09:30 deed de Team Terminal een bedrijfsmelding van een lekkage UN1267 Crude Oil. Deze is rond 07:30 ontdekt tijdens een ronde. Vermoedelijk is er een lekkage ontstaan op een oude lasnaad (reparatie) van een leiding waarbij ongeveer 10 m3 Crude Oil is vrijgekomen in de tankput. De leiding is verder ingeblokt en de lekkage is gestopt. Op verzoek van DCMR is er gevraagd om een CIN-melding te doen. Daarop heeft DCMR eerst alle betrokken diensten nog apart geïnformeerd. Om 10:11 kwam de CIN-melding alsnog als een Z3. Milieupiket is er ter plaatse geweest voor onderzoek. Twee vacuümwagens zijn ingezet voor de opruiming. Firma Sweco wordt ingezet om een bodemanalyse te doen en eventueel sanering. Mogelijk is het nog nodig om het leidingwerk op een later tijdstip open te maken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Bedrijvenpark Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1), ADM Europoort BV, Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. In een open gemaakte installatie, welke is gevuld met sojameel, is broei ontstaan. De firma heeft de installatie voor zover als mogelijk leeg gehaald. Naar schatting is er 1,5 m3 broeiend sojameel achtergebleven in de installatie. Milieupiket ging ter plaatse voor onderzoek naar het voorval,
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Even na de ontdekking van broei op terrein 8, werd er ook broei ontdekt op terrein 7, doordat rook en stank werd waargenomen. Ook hier werd getracht de broei te stoppen door het verdichten van de kolenhoop. Milieupiket doet ook naar deze broei-melding geen onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er is op terrein 8 wat rook gezien en stank geroken. Dit wordt veroorzaakt door lokale broei in een kolenhoop. Deze hoop wordt 'gedicht' om zuurstof te verdrijven en hiermee de broei te stoppen. Er zijn (nog) geen klachten uit de omgeving. Vanwege de geringe omvang doet Milieupiket geen onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 5 World Port center Wilhelminakade 901 Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121, Botlek, Rotterdam. Tijdens een start-up is bij een compressor een kleine smeeroliebrand geweest. De brand is door eigen medewerkers geblust. Ze hebben de start-up onderbroken om de oorzaak te zoeken. Omdat het verder geen gevolgen heeft zal het milieupiket hier geen onderzoek naar doen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 2 C.RO Ports Nederland Merseyweg 70 Botlek Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Climax Molybdenum B.V., Theemsweg 20, Botlek Rotterdam. Op de zuurplant is bij het weghalen van het isolatiemateriaal een kleine brand ontstaan. Dit is geblust met een emmer water. Er zijn geen gevolgen voor het productieproces. Milieupiket gaat niet ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij sloopwerkzaamheden aan de compressorruimte van de PVC-fabriek zijn er door slijpen vonken op de isolatie terechtgekomen. Het milieupiket heeft dit niet onderzocht, omdat er geen verdere milieugevolgen waren.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3), Cargill B.V., Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam . Een bodemklep van het niagara filter van lijn 5 is open gestuurd, waardoor plantaardige palmolie onder de installatie is opgevangen in een lekbak. De lekbak is overgelopen en het product is in het hemelwaterriool terechtgekomen. Hierdoor is onder de installatie 5 ton palmolie in een lekbak opgevangen. Circa 100 liter is buiten de lekbak terechtgekomen. De klep is na het ontdekken van de lekkage direct dicht gestuurd. Er vindt geen lekkage meer plaats. Er is geen palmolie op het oppervlaktewater terechtgekomen. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend en zal nader door milieupiket onderzocht worden.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3), Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Bij de Fase 1, pomp 4 is er nog door onbekende oorzaak een gat ontstaan in een leiding. Hierdoor is er +/- 50 m3 UN3295 Koolwaterstoffen (gascondensaat) in het leidingtrace en in de tankput gelopen. De lekkage is gestopt, is contained en ligt op een vloeistofdichte ondergrond. Het product is niet in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het product is wel goed te ruiken; mogelijk ook buiten de inrichting. Milieupiket gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), HES Botlek Tank Terminal B.V., Montrealweg 151, Botlek Rotterdam. Tijdens hevige regenval is er, via de steiger, diesel vanuit een aftappunt op het oppervlaktewater terecht gekomen. In de steiger (beton) zijn dillitatievoegen (uitzettingsvoegen) aanwezig, waardoor regenwater vermengd met diesel uit lekbakken vrij het water in kon lopen. De lekbakken zijn direct leeggemaakt door het bedrijf. Het voorval werd een uur na ontdekken gemeld en het Havenbedrijf was al ter plaatse. Omdat er verder geen bedrijfsprocessen zijn verstoord en er geen lekkages plaatsvinden is het milieupiket niet ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Bij het testen van het bewegingsmechanisme van een laadarm (mechanisme voor het laden van een schip) aan steiger 102 is de kop van de laadarm in het oppervlaktewater terechtgekomen. Hierdoor is er een onbekende hoeveelheid crude in het water terechtgekomen. Het betreft alleen de hoeveelheid crude die in de laadarm zat. Het Havenbedrijf is ter plaatse en het milieupiket is onderweg om onderzoek te doen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2), Shell Nederland Chemie, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Op het ABC-terrein heeft een compressor gebrand. Het betreft een losse compressor die geen onderdeel uitmaakt van een fabriek/proces. Er is sprake van een onderhoudsstop. Door de rookontwikkeling is de RWH-fabriek ontruimd. Er zijn geen gevolgen buiten het bedrijfsterrein. Er staat niets in de buurt dat door de stralingswarmte gevaar kan lopen. Met de eigen bedrijfsbrandweer wordt de brand geblust. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet duidelijk en wordt onderzocht.

mei

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Rotterdam World Gateway, Amoerweg 50, Maasvlakte Rotterdam. Bij een AGV (automated guided vehicle) is er door nog onbekende oorzaak kortsluiting ontstaan. Hierdoor is de accu gaan smeulen. De accu is verwijderd en ondergedompeld in een dompelbak. De dompelbak staat nu op de calamiteitenbak en de temperatuur is afgenomen. Deze blijft daar een aantal dagen staan en zal zodra het veilig is worden afgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Rond 18:05 uur is broei ontstaan in een kolenhoop van 200 meter lengte, op terrein 3 van het bedrijf. De kolenhoop wordt nat gehouden. Daarbij kan wat stank vrijkomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Drie kubieke meter FAME gelekt in tracé vanuit pig-station. Onbekend waardoor lekkage is ontstaan. Product in lekbak terecht gekomen, daarna in tracé en dan in afvoergoten.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) OCI terminal Europoort, Moezelweg 151, Europoort Rotterdam. Om 3:02 uur heeft melding gemaakt. Tijdens het starten van de belading van een binnenvaarttanker met ammoniak is er een lekkage ontdekt bij een voetafsluiter van de laadarm. Naar schatting is er 200 liter ammoniak ontsnapt. De voetafsluiter is direct afgesloten en de ontsnapte ammoniak is met water neergeslagen.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) LBC Rotterdam, Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Om 08:30 uur heeft melding gedaan. Bij de DVI-installatie is in twee vaten met actief kool broei aangetroffen. Daarbij is een uitgaande slang, uit de installatie, gesmolten. Men was bezig met het lossen van een schip met tolueen en acrylonitril. De temperatuur is opgelopen tot 150° C aan de buitenkant. Het ging om een tijdelijke DVI-unit, de normale unit werkte niet goed. Milieupiket is ter plaatse geweest. Ook de AGS is uitgerukt naar dit incident.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Kova HSE B.V., Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam. Om 12:06 uur is bij het uitladen met een heftruck een bout geraakt en een Intermediate Bulk Container (IBC) aan de bovenzijde gescheurd waardoor 150 liter hydroxyethylacrylaat is gelekt. Een deel van het product is in het noodriool gelopen, een deel ligt in de lekbak waarin de IBC is geplaatst en een deel op het laadperron. De brandweer heeft inmiddels geschuimd. Voor de opruimactie van het gelekt product zal een erkend reinigingsbedrijf ter plaatse komen. De loods is inmiddels geëvacueerd. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Alco Energy Rotterdam B.V., Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam. Tijdens het opstarten van een droger is er een te hoge temperatuur ontstaan. Hierdoor is er gedroogd veevoer in de brand gevlogen. Het bedrijf heeft de brander gestopt, de brand geblust en het verbrandde veevoer verwijderd. De brand heeft geen gevolgen voor de rest van het proces.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Op steiger 3 van bedrijf is tijdens het leegblazen van de laadarm circa 100 liter vacuümgasolie aan boord van het schip de Briljant terecht gekomen en circa 10 tot 20 liter in het oppervlakte water. Het havenbedrijf gaat ter plaatse.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Op een "hopper" - een apparaat die gebruikt wordt om catalyst uit een installatie te halen - is wat catalyst gemorst. Dit heeft staan broeien op een parkeerplaats. Het is nat gemaakt en opgeruimd in een vat.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland B.V., Botlekweg 121, Botlek Rotterdam. Bij onderhoud van de hydrocracker is door kortsluiting in de vacuümgenerator de toevoerleiding van de gasolie doorgebrand. Deze is door bedrijf direct geblust met poeder.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 18:05 uur deed bedrijf melding van een smeulbrand ontstaan door laswerkzaamheden. Hierbij vatten enkele steigerplanken vlam. Het bedrijf heeft de smeulbrand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij Rotterdam B.V., d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam. Om 05:00 uur broei ontstaan bij het Crude Distillation Unit (CDU) proces 'katalystische reformer'. De broei is ontstaan in een signaalkabel naar het fornuis en deze is gaan smeulen. Dit is gesignaleerd door een medewerker toen de kabel heet was, maar deze is ook vanzelf weer afgekoeld. Blusmiddelen of verdere assistentie was onnodig. Hoe de broei heeft kunnen ontstaan wordt door specialisten onderzocht.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Laurenshaven B.V., Montrealweg 25, Botlek Rotterdam. Rookontwikkeling in brandpompkamer. Er was een dieselwaterpomp in bedrijf om het systeem op druk te zetten. Er zijn geen acties ondernomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 20:15 uur deed het bedrijf melding van een leiding gasolie een temperatuur heeft gekregen boven het vlampunt. De verpomping (cirulatie) is gestopt om de pomp te laten afkoelen. De oorzaak onbekend. Milieupiket voert onderzoek uit naar de oorzaak van het warm lopen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Er is broei geconstateerd in een partij steenkool. Het bedrijf heeft de broei stopt. Milieupiket is gaat niet ter plaatse.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Euromax Terminal C.V., Maasvlakteweg 951, Maasvlakte Rotterdam. Aan boord van een schip is tijdens het lossen een tankcontainer (24ft) met Aviation Gas (AV-gas 100LL, UN1203) lek geraakt op een stut. Daarbij is de tankwand doorboord en loopt er een straaltje benzine uit. Dit is niet te stoppen. De container is op de lekbak gezet. Deze bak is groot genoeg om de inhoud van de gehele container te bevatten. De gelekte benzine aan boord en op de kade wordt opgeruimd door eigen personeel. Voor de lekke container wordt met spoed een beredderingsbedrijf gebeld. AGS adviseert telefonisch, Milieupiket gaat ter plaatse
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) AAK Rotterdam B.V., 1e Welplaatdwarsweg 2, Botlek Rotterdam. Om 12:55 uur is een spill van plantaardige olie ontstaan bij AAK Rotterdam. Het product is richting het oppervlaktewater gelopen. Het is niet duidelijk of het product op het hemelwaterriool is gekomen. Het bedrijf heeft ook een testriool en waarschijnlijk is het enkel daarin terecht gekomen. Er is een zuigwagen onderweg om het product op te ruimen. Milieupiket gaat ter plaatse voor nader onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Hexion B.V., Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een nog onbekende oorzaak is er bij het reinigingen van een productie vat is er een explosie/ drukstoot geweest. Omdat er geen gevolgen waren voor het proces en het onderzoek naar de oorzaak van het incident morgen pas gestart wordt is besloten om het Milieupiket niet in te zetten. In plaats daarvan is telefonisch in samenwerking met de Brandweer.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (Europoort) B.V., Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam. Er waren vlammetjes ontstaan op de reduceer van de acetyleen en zuurstoffles bij snijbrandwerkzaamheden. Geblust met poederblusser.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Veembedrijf de Rijke, Loods V, Nieuwesluisweg 204, Botlek Rotterdam. In de loods voor het opladen van vorkheftrucks heeft de batterij van een vorkheftrucks vlamgevat. Deze is geblust maar smeult nog na. De brandweer helpt met blussen. Er is nog lichte rookontwikkeling.

april

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Evos Rotterdam B.V., Merwedeweg 20, Europoort Rotterdam. Koppeling van de hydraulic installatie van een veegwagen losgekomen, waardoor wat olie is gelekt. Door vonkvorming waren er vlammen te zien op de olie, die onmiddellijk met eigen middelen zijn geblust. Over de liter olie die vrijgekomen is, is absorptiegrit gelegd, om de olie te verwijderen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Viterra Botlek B.V., Welplaatweg 108, Botlek Rotterdam. Om 11:50 uur deed bedrijf melding van verspreiding van stoffen op of in het oppervlakte water. Het bedrijf is bezig met spoelen van het bluswaternet. Door het lozen is er wat slib opgekomen dat te zien is op het oppervlaktewater. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Om 12:58 uur deed bedrijf melding dat om 12:50 uur er brand was ontstaan in een asbak. De brand is direct geblust met water.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Vopak Terminal Europoort B.V., Moezelweg 75, Europoort Rotterdam. Bij het centrale aanzuigpunt naar de brandpomp is uit de aandrijfslang een kleine druppel lekkage van hydraulische olie ontstaan. Hierdoor verontreiniging in de Neckarhaven. Omdat het centrale aanzuigpunt met een dubbele aandrijfslang is uitgevoerd is, vormt dit geen probleem voor de bluscapaciteit. Een vaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam gaat ter plaatse om de situatie op te nemen. Bedrijf zal eerst een zeil onder de lekkage plaatsen om verdere verontreiniging naar het oppervlaktewater te voorkomen. Een onderhoudsmedewerker verhelpt de lekkage.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) C. Steinweg Handelsveem B.V., Theemsweg 26, Botlek Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak is het brandalarm afgegaan bij bedrijf. Hierdoor is een loods vol geschuimd. De brandweer is ter plaatsen om te helpen met het opruimen van het schuim. Voldoende schuim voorradig om de loods opnieuw vol te schuimen bij volgend alarm.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Om 11:32 uur melding van brand/broei zonder assistentie brandweer. Aanleiding een smeul in een plantenbak. Bedrijf meldde aanvankelijk een vreemde, prikkelende geur waarbij de bron onbekend was. Hierop werd er door Milieupiket een onderzoek ingesteld. Toen enkele minuten later door het bedrijf zelf werd ontdekt dat de plantenbak in kwestie de bron was, werd het onderzoek van Milieupiket geannuleerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Om 23:45 uur plastic schroeilucht in kantoorgebouw bedrijf. Na brandalarm brandploeg bedrijf ingezet. Gezocht met hittecamera's, maar niets gevonden. Alarm is gereset. Enige wat is gevonden was een storing in een voedingskast, die zichzelf heeft uitgeschakeld.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Omstreeks 18:45 uur lek geconstateerd van nafta (UN1268) uit een groot leidingsysteem. Gezien grootte van de leiding lekte deze na inblokken nog. Ter voorkoming verdere uitstroom moet afsluiter handmatig dichtgezet worden. Daarvoor wordt door brandweer afgeschuimd met fluorvrij schuim. Voor zover bekend geen gevolgen voor andere processen bedrijf. Vrijgekomen hoeveelheid nog onbekend. Milieupiket ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian Chemicals B.V. Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Bij de 700 unit pomp werd broei verschijnselen geconstateerd. Pomp uitgezet en hierdoor hielden de verschijnselen op. Uitzetten pomp heeft geen gevolgen voor het proces. Geen verdere gevolgen. Vermoeden van elektrisch probleem in de pomp.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Lyondell Chemical Nederland (Hn5103) Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Om 17:20 uur terugschakeling naar normale fakkel. Na onderzoek milieupiket bleek refluxpomp van isobutaandestillatiekolom uitgevallen. Oorzaak uitvallen pomp nog onbekend; bedrijf doet onderzoek. Drie pogingen reserve refluxpomp op te starten; niet gelukt door onvoldoende vermogen. Verder geen gevolgen procesvoering.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Lyondell Chemical Nederland (Hn5103) Theemsweg 14 Botlek Rotterdam. Klachten uit Rozenburg, Zwartewaal, Hoogvliet, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Maassluis over zwarte rook en stankoverlast. Deze klachten worden veroorzaakt doordat er bij Lyondell Botlek een pomp uitgevallen is en er isobutaan naar de noodfakkel staat. Doordat er geen stoom bijgezet kon worden, was er sprake van een grote roetende fakkel. Milieupiket doet onderzoek bij bedrijf.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Yara Vlaardingen Zevenmanshaven Oost 67 Vlaardingen. Tijdens laden van een vrachtwagen met Salpeterzuur heeft de stopknop gefaald en is de noodknop ingedrukt. Hierdoor heeft er een overloper plaatsgevonden van 100 á 200 liter. Een deel is op een vloeistof kerende vloer terecht gekomen, een deel op onbeschermde bodem en een deel in het riool. Externe firma ingeschakeld voor opruiming. Milieupiket ter plaatse voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nobian Chemicals B.V., Welplaatweg 12, Botlek Rotterdam. In een hal is bij een van electrolizers een brand in de flappen ontstaan. Oorzaak was een waterstoflekkage. De brand is met eigen blusmiddelen, 2 CO2-blussers geblust. Er wordt geen onderzoek gedaan door het Milieupiket.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals B.V., Petroleumweg 56, Vondelingenplaat Rotterdam. Koole Tankstorage Minerals heeft geconstateerd dat de laad/losleiding bij steiger 1 lekt. Hier zou stookolie in zitten, mogelijk UN 3082 (milieugevaarlijke stof n.e.g.). Er zou ongeveer 10 liter in het water gelekt zijn, er zou ook stookolie in het tracé liggen. Er zijn oilbooms geplaatst, Hebo is opgeroepen voor de bereddering. Milieupiket is ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Maastank International 1e Welplaatdwarsweg 1 Botlek Rotterdam.Bij tank stond mangat niet goed dicht, waardoor dierlijk vet via tankput en hemelwater in riool terecht is gekomen. Lekkage gestopt. Er drijft vet op het oppervlaktewater. Betreft een paar honderd liter. Hebo wordt ingezet om dit op te ruimen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een flens van de HCU is er kortstondig brand geweest. De HCU gaat in onderhoud en de systemen worden gepurged. Vermoedelijk heeft er nog wat restproduct gezeten in de leiding/flens dat ontstak bij aanraking met zuurstof, toen medewerkers de flens openden. Brand geblust met poederblusser. Bedrijf gaat onderzoek doen vóór hervatting werkzaamheden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door een onbekende oorzaak is er een smeulbrand ontstaan in een mobiele compressor. De bedrijfsbrandweer heeft de brand reeds geblust.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief